Dipivoxil Adefovir do leczenia zapalenia wątroby typu B e Antygen-dodatnie przewlekłe zapalenie wątroby typu B ad

Aktywny wewnątrzkomórkowy metabolit, difosforan adefowiru, hamuje polimerazę DNA HBV na poziomach znacznie niższych niż te potrzebne do hamowania polimerazy ludzkiego DNA. W badaniach fazy 2 dzienne dawki 30 mg i 60 mg dipiwoksylanu adefowiru hamowały replikację HBV, zmniejszając DNA wirusa HBV w surowicy o około 4 log na mililitr po 12 tygodniach. 7 dipiwoksyl adefowiru był również skuteczny u pacjentów z HBV opornym na lamiwudynę. 8 W badaniu z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną otrzymującą placebo oceniliśmy wpływ dawek 10 mg i 30 mg dipiwoksylu adefowiru u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B HBeAg na podstawie wyników badań fazy 2, które wykazały aktywność przeciwwirusowa dawek większych lub równych 30 mg była podobna. Podczas długotrwałego badania fazy 2 dane wskazywały, że dawka 30 mg była związana z łagodną, odwracalną nefrotoksycznością po 32 tygodniach. Dlatego zmieniliśmy główny punkt końcowy tego badania przed analizą i odślepieniem, aby porównać dawkę 10 mg dipiwoksylu adefowiru z placebo. Zgłaszamy wyniki 48-tygodniowe, ale badanie trwa i będzie kontynuowane przez okres do 5 lat. Po zaplanowaniu badania lamiwudyna była nadal badanym czynnikiem; dlatego jako kontrolę wybrano placebo.
Metody
Projekt badania
Od marca 1999 r. Do marca 2000 r. Pacjenci byli rekrutowani z 78 ośrodków w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji Południowo-Wschodniej i losowo przydzielani w stosunku 1: 1: 1, aby otrzymywać 10 mg dipiwoksylu adefowiru dziennie, 30 mg dipiwoksylu adefowiru dziennie lub placebo. Centralny schemat losowania został podzielony na straty według siedmiu regionów geograficznych. W każdej warstwie użyto bloków stałych (o rozmiarze sześciokrotnym). Tabletki placebo i dipiwoksylu adefowiru sformułowano tak, aby nie różniły się od siebie wyglądem i smakiem.
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską i zatwierdzone przez odpowiednie lokalne organy regulacyjne. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Biopsję wątroby wykonano w punkcie wyjściowym i w 48. tygodniu. Próbki biopsyjne uzyskane w ciągu sześciu miesięcy przed randomizacją mogłyby zostać wykorzystane, jeśli zostały uzyskane ponad sześć miesięcy po zakończeniu wcześniejszego leczenia zapalenia wątroby typu B. Pacjentów oceniano co cztery tygodnie.
Dane kliniczne zostały zebrane, monitorowane i wprowadzone do bazy danych przez Quintiles. Testy laboratoryjne zostały przeprowadzone przez Covance. Sponsor posiadał dane i przeprowadził analizy statystyczne, które zostały wcześniej zdefiniowane; badacze akademiccy mieli pełny dostęp do danych i wnieśli istotny wkład w projekt badania, gromadzenie danych, analizę i interpretację danych oraz opracowanie manuskryptu. Wszyscy autorzy zatwierdzili ostateczną wersję manuskryptu.
Pacjenci
Do badania zakwalifikowano pacjentów płci męskiej i żeńskiej w wieku od 16 do 65 lat, u których występowało przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B z dodatnim antygenem zapalenia wątroby typu B oraz wyrównana choroba wątroby. Przewlekłe zapalenie wątroby typu B zostało określone przez obecność antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B przez co najmniej sześć miesięcy, poziom DNA HBV w surowicy co najmniej milion kopii na mililitr (mierzony za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy Roche Amplicor Monitor [PCR]) oraz poziom aminotransferazy alaninowej w surowicy, który był 1,2 do 10 razy wyższy niż górny limit prawidłowego zakresu
[podobne: usg wroclaw, jak szybko zrzucić brzuch, olej śliwkowy ]
[podobne: jak szybko zrzucić brzuch, climax control skład, przychodnia vitamed ]