Dodanie ifosfamidu i etopozydu do standardowej chemioterapii dla mięsaka Ewinga i pierwotnego guza neuroektodermalnego kości czesc 4

Znaczenie prognostyczne różnych charakterystyk pacjentów, które zostały zmierzone na początku badania i związane z tym ryzyko względne, oceniano w modelu regresji proporcjonalnych zagrożeń, w którym cechą zainteresowania był jedyny składnik.14 Przedziały ufności dla względnego ryzyka pochodziły z model regresji proporcjonalnego hazardu. Tymczasowy monitoring przeprowadzono po drugim, trzecim i czwartym roku badania. Wartość AP mniejsza niż 0,001 była używana jako granica monitorowania dla wszystkich analiz pośrednich. Wyniki
Charakterystyka pacjenta
Włączono pięćset trzydziestu pacjentów, z których 525 miało mięsaka Ewinga lub prymitywny neuroektodermalny guz kości, a tylko 5 miało prymitywny mięsak kości. Stwierdzono, że dziewięciu pacjentów nie kwalifikuje się, ponieważ rozpoznanie mięsaka Ewinga, prymitywnego neuroektodermalnego nowotworu kości lub prymitywnego mięsaka kości nie zostało potwierdzone w centralnej analizie patologicznej. Stwierdzono, że trzech pacjentów nie kwalifikuje się, ponieważ upłynęło więcej niż jeden miesiąc między diagnozą a rozpoczęciem badania. Wśród pozostałych 518 pacjentów 120 (23 procent) miało przerzuty w momencie rozpoznania; 62 przydzielono losowo do grupy standardowej terapii, a 58 do grupy eksperymentalnej, która otrzymywała ifosfamid i etopozyd. Nasza analiza oparta jest przede wszystkim na 398 pacjentach z mięsakiem Ewinga, prymitywnym neuroektodermalnym nowotworem kości lub prymitywnym mięsakiem kości. Spośród nich 200 losowo przydzielono do grupy standardowej terapii, a 198 przydzielono do grupy eksperymentalnej, która otrzymywała ifosfamid i etopozyd.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 398 pacjentów bez przerzutów do badania. Charakterystykę pacjentów bez przerzutów przedstawiono w tabeli 1. Pięćdziesiąt siedem procent pacjentów to mężczyźni; 30 procent było młodszych niż 10 lat w prezentacji, 57 procent było w wieku od 10 do 17 lat, a 13 procent było starsze niż 17 lat. Dystrybucja rasowa i etniczna odzwierciedlała ogromną rzadkość mięsaka Ewinga i prymitywnego neuroektodermalnego guza kości wśród Azjatów i Murzynów. Rozmieszczenie pierwotnych miejsc guza nie różniło się istotnie pomiędzy grupami (Tabela 1).
Metoda kontroli lokalnej
Tabela 2. Tabela 2. Lokalne środki kontrolne wśród pacjentów bez przerzutów, według badania. Metoda lokalnej kontroli została określona wśród pacjentów bez przerzutów. Dane od 27 pacjentów były niewystarczające do przeglądu. Z pozostałych 371 pacjentów 145 (39 procent) było leczonych tylko napromienianiem, 140 (38 procent) było leczonych tylko operacyjnie, 84 (23 procent) było leczonych zarówno promieniowaniem, jak i chirurgią, a 2 (1 procent) nie otrzymywało leczenia . Ci dwaj mieli pierwotne guzy głowy i szyi i odmawiali radioterapii lub operacji. Jeden z nich miał następnie wznowę miejscową, a drugi miał nawrót lokalny i systemowy. Wybór lokalnej terapii kontrolnej nie różnił się między randomizowanymi grupami leczenia (Tabela 2).
Wynik
Pacjenci z przerzutami
Rysunek 1. Ryc. 1. Przeżycie bez zdarzeń w zależności od grupy badanej i obecność lub brak choroby przerzutowej
[więcej w: espumisan przed badaniem usg jamy brzusznej, anty hbs cena, przychodnia vitamed ]
[podobne: karnidin, olx stargard szczecinski, lioven ]