Randomizowana, podwójnie ślepa próba leczenia nystatynowego z powodu zespołu nadpobudliwości Candidiasis czesc 4

Skuteczność każdego schematu w zmniejszaniu oceny objawów oceniano za pomocą testu t skorygowanych średnich.11 Aby ocenić możliwość wystąpienia efektu placebo podczas pierwszych dwóch tygodni leczenia, każdy z trybów leczenia aktywnego porównano z reżim placebo metodą kontrastów liniowych. Wyniki badań fizycznych i wyniki pomiarów w skali pięciolinii analizowano w bardziej ograniczonym stopniu, w tym zmiany proporcjonalne z linii podstawowej. Cztery sekwencje (1,2,3 i 4) podzielono na dwie szersze grupy dawek do analizy post hoc skutków leczenia na objawy ogólnoustrojowe i globalny wskaźnik nasilenia, najlepszy pojedynczy wskaźnik cierpienia psychicznego. Pacjentów losowo przydzielonych do sekwencji lub 3 połączono, ponieważ ci pacjenci postępowali zgodnie z schematem podwójnych leków (schemat A) podczas jednego z pierwszych dwóch bloków leczenia (pierwsze 16 tygodni badania) i obserwowano podwójne placebo reżim (schemat D) podczas jednego z dwóch ostatnich bloków leczenia (drugie 16 tygodni badania). Podobnie, pacjentów losowo przydzielonych do sekwencji 2 lub sekwencji 4 połączono, ponieważ ci pacjenci przestrzegali schematu podwójnie placebo przez 8 z pierwszych 16 tygodni i schematu podwójnych leków podczas 8 z drugiego 16 tygodni. Metody analizy wariancji dla powtarzanych pomiarów zostały użyte do porównania grup podwójnych leków i podwójnych placebo w odniesieniu do proporcjonalnych zmian wyniku ogólnego w objawach od 2 do 4 tygodni, 4, 8, 12 i 16 oraz od 16 do 20 tygodni, 24, 28 i 32, oraz proporcjonalne zmiany w globalnym wskaźniku nasilenia od tygodnia 0 do 8 i 16 tygodnia oraz od tygodnia 16 do tygodnia 24 i 32.
Wyniki
Badana populacja
Do badań włączono 50 pacjentów. Osiem z nich wycofało się przed zakończeniem pierwszego ośmiotygodniowego bloku leczenia i zostało wykluczonych z analizy: dwa z sekwencji i trzy z sekwencji 2 i 4. W ten sposób można było ocenić 42 pacjentów (średni wiek, 32 lata). Dwa z nich wycofały się wcześnie z powodu ciąży, ale zostały włączone do analizy, ponieważ ukończyły co najmniej jeden ośmiotygodniowy blok leczenia. Jeden wycofał się z sekwencji 2 po 16 tygodniach leczenia, a drugi wycofał się z sekwencji 4 po 8 tygodniach leczenia. Liczbę pacjentów, którzy ukończyli dany schemat leczenia podczas każdego bloku leczenia, przedstawiono w Tabeli 1. Trzynastu pacjentów włączonych do grupy, którzy mogliby być oceniani, otrzymywali ogólnoustrojowe środki przeciwdrobnoustrojowe przez okres od do 14 dni po rozpoczęciu badania. Tych 13 pacjentów podzielono między cztery sekwencje leczenia w następujący sposób: 3 w sekwencji 1, 4 każda w sekwencji 2 i 3 i 2 w sekwencji 4.
Wyniki
Ryc. 1. Ryc. 1. Proporcjonalna poprawa ogólna, pochwowa i ogólnoustrojowa Objawy od początku do końca 32-tygodniowego okresu badania. A oznacza doustną nystatynę z dodatkiem nystatyny dopochwowej, B doustną nystatynę z dopochwowym placebo, C doustne placebo plus nystatynę dopochwową i D doustne placebo plus pochwowe placebo.
Wpływ schematów leczenia na proporcjonalną zmianę linii podstawowej w zakresie oceny pochwowej, ogólnoustrojowej i ogólnej przedstawiono na rycinie 1. Trzy schematy leczenia aktywnego i schemat all-placebo znacznie zmniejszyły objawy pochwy (p <0,001). [więcej w: refundacja aparatów słuchowych, usuwanie laserowe owłosienia cena, paroksetyna ]