Wielokrotne gruczolaki jelita grubego, klasyczna gruczolakowata polipowatość i mutacje linii germinalnej w MYH cd

Uzyskano pełne dane kliniczno-patologiczne i historię rodzinną. W przypadku niektórych pacjentów odnotowano dokładne liczby polipów w czasie kolektomii; dla innych zliczenia podano jako zakres (na przykład 100 do 1000 lub kilka tysięcy , aby odpowiednio zaklasyfikować chorobę jako łagodną lub ciężką klasyczną polipozę); i dla innych, zliczenia zostały dostarczone głównie dla celów diagnostycznych (przy czym> 100 oznacza diagnostykę klasycznej polipowatości gruczolakowatej). Analiza mutacji
Regiony kodujące i granice egzon-intron z MYH (numer dostępu w GenBank NM_012222), MTH1 (numer dostępu w GenBank AB025241) i OGG1 (numery dostępu w GenBanku NM_002542 i NM_016821) przeszukiwano za pomocą analizy polimorfizmu konformacji fluorescencyjnej jednoniciowej konformacji. Produkty reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) analizowano w 18 ° C i 24 ° C na automatycznym sekwenatorze DNA (ABI 3100, Perkin Elmer Applied Biosystems) i badano przy użyciu oprogramowania Genotyper 2.5 (Perkin Elmer Applied Biosystems). Próbki z przesunięciami pasmowymi sekwencjonowano w kierunku do przodu i do tyłu z nowego produktu PCR z użyciem ABI BigDye Terminator Mix (Applied Biosystems) i półautomatycznego sekwencera (ABI 377, Applied Biosystems).
Skrawki wycinano z gruczolaków zatopionych w parafinie i barwiono hematoksyliną i eozyną. Regiony dysplastyczne zostały zidentyfikowane i rozcięte ręcznie. DNA ekstrahowano przez trawienie przez 48 do 72 godzin w x buforze do PCR (Promega) zawierającym 0,02% proteinazy K (BDH Laboratory Supplies). APC badano przesiewowo pod kątem mutacji somatycznych w regionach G i H egzonu 15 (część genu, w którym najczęściej występują mutacje somatyczne) za pomocą analizy polimorfizmu konformacji fluorescencyjnej jednoniciowej konformacji.
Utrata Heterozygosity
Utratę heterozygotyczności (utrata alleli) i analizy genotypowania w locus mikrosatelitarnym D1S2677 (2,5 kb z MYH) przeprowadzono zgodnie ze standardowymi protokołami z użyciem znakowanych barwnikiem oligonukleotydów i sekwenatora ABI 377. Próbki oceniano jako powodujące utratę alleli, jeśli dawka jednego allelu w guzie była co najmniej 50 procent niższa niż w przypadku innego allelu, po korekcie względnych obszarów piku alleli znalezionych w DNA linii zarodkowej tego samego pacjenta.
Wyniki
Mutacje MYH w linii komórkowej u pacjentów z mnogimi gruczolakami
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów z Wielkiej Brytanii z mnogimi gruczolakami w odniesieniu do stanu mutacji MYH w linii komórkowej. 152 pacjentów w Wielkiej Brytanii, którzy mieli mnogie gruczolaki (tabela 1), przedstawiono w latach 1970-2001 w wieku średnio 56 lat (zakres od 18 do 77). Na dzień obserwacji (31 grudnia 2001 r.) Średnia liczba gruczolaków synchronicznych lub metachronicznych na pacjenta wynosiła 16 (mediana, 7, zakres, 3 do 100). Dwudziestu sześciu pacjentów otrzymywało synchroniczny rak jelita grubego, ale żaden nie miał raka, który rozwinął się później, wszyscy pacjenci poddawani regularnemu monitorowaniu kolonoskopowemu. Rodzinną historię raka jelita grubego zgłosiło 75 pacjentów; żaden pacjent nie miał gruczolaków w wywiadzie rodzinnym bez rodzinnej historii raka jelita grubego. Żaden pacjent nie zgłosił małżeńskiego małżeństwa w historii swojej rodziny.
Tabela 2
[więcej w: rezonans magnetyczny głowy cennik, prądy interferencyjne, poradnia aa warszawa ]
[przypisy: piramida żywieniowa 2014, szkła progresywne cena, nfz lista oczekujących do sanatorium ]