Długoterminowe ustalenia histologiczne w tętnicach płucnych zrekonstruowanych z użyciem autologicznego osierdzia

Autologiczne osierdzie zastosowano w angioplastyce w kardiochirurgii dziecięcej z dobrymi wynikami, z wyjątkiem zastawki płucnej1. Nie znamy jednak doniesienia o histologii wszczepionego autologicznego osierdzia. Opisujemy tutaj histologię po trzech latach tętnic płucnych zrekonstruowanych z użyciem autologicznego osierdzia.
Pacjentka 1, siedmioletnia dziewczynka, której prawa komora miała podwójne ujście i która miała atrezję płucną, przeszła zabieg plastyki naczyń płucnych z użyciem autologicznego osierdzia trzy lata wcześniej, w wieku czterech lat. Angiografia przeprowadzona w wieku siedmiu lat ujawniła wystarczający rozwój tętnicy płucnej i przeprowadzono procedurę całkowitego połączenia z kawą płucną.
Pacjentka 2, siedmioletnia dziewczynka z tetralogią Fallota i zwężeniem płuc, przeszła zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej i angioplastyki tętnic płucnych z użyciem autologicznego osierdzia w wieku czterech lat. Odkąd trzy lata później wykonano angiografię, stwierdzono zwężenie pierwszego odgałęzienia lewej tętnicy płucnej i poszerzenie głównej tętnicy płucnej, wykonano angioplastykę tętnic płucnych.
Ryc. 1. Rycina 1. Histologia tętnicy płucnej zrekonstruowanej z użyciem autologicznego osierdzia, w porównaniu z histologią rodzimego osierdzia. Barwienie hematoksyliną i eozyną pokazano w tętnicy płucnej od Pacjenta 2 (Panel A) i natywnego osierdzia (Panel B). Barwienie CD34 przedstawiono w tętnicy płucnej od Pacjenta (Panel C) i natywnego osierdzia (Panel D). Barwienie dla czynnika VIII pokazano w tętnicy płucnej od Pacjenta 2 (Panel E) i natywnego osierdzia (Panel F). Barwienie dla .-aktyny o mięśniach gładkich jest widoczne w tętnicy płucnej od Pacjenta 2 (Panel G) i natywnego osierdzia (Panel H).
Odtworzoną tkankę badano po operacji w każdym przypadku i porównywano z rodzimym osierdziem (Figura 1). Barwienie hematoksyliną i eozyną ujawniło składnik tkanki podobny do natywnego osierdzia, ale raczej natywną tętnicę płucną. Chociaż barwienie dla .-aktyny o mięśniach gładkich wykazywało w obu przypadkach warstwę komórek mięśni gładkich, nie znaleziono wyraźnej warstwy w osierdziu natywnym. Barwienie dla czynnika VIII, CD34 i CD31 wykazało komórki pozytywne, które potwierdziły obecność pojedynczej warstwy komórek śródbłonka w obu przypadkach, ale nie było takiej pojedynczej warstwy komórek dodatnich w natywnym osierdziu. Nasze wyniki wskazują, że autologiczne osierdzie różnicowało się tak, by przypominało tkankę tętnicy płucnej po zastosowaniu jej w angioplastyce tętnic płucnych.
Mechanizm przejścia przeszczepionego autologicznego osierdzia do tętnicy płucnej jest niejasny. Doniesiono, że ważnymi czynnikami budowy ściany naczyniowej są proliferacja i różnicowanie komórek macierzystych oraz otoczenia ściany naczynia, ponieważ aktywnie i stale syntetyzuje różne cytokiny.2-4 Na podstawie naszych wyników sugerujemy że autologiczne osierdzie może różnicować się w ścianę naczyniową ze względu na działanie komórek macierzystych i otaczającego środowiska.
Narutoshi Hibino, MD
Toshiharu Shin oka, MD
Hiromi Kurosawa, MD
Tokyo Women s Medical University, Tokio 162-8666, Japonia
[email protected] twmu.ac.jp
4 Referencje1 Schlichter AJ, Kreutzer C, Mayorquim RC, i in. Pięcio- do piętnastoletnia obserwacja świeżego autologicznego obwodowego przewodu osierdziowego. J Thorac Cardiovasc Surg 2000; 119: 869-879
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Thomson JA, Itskovitz-Eldor J, Shapiro SS, i in. Embrionalne linie komórek macierzystych pochodzące z ludzkich blastocyst. Science 1998; 282: 1145-1147 [Erratum, Science 1998, 282: 1827.]
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Liechty KW, MacKenzie TC, Shaaban AF, i in. Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste wszczepiają i demonstrują specyficzne dla miejsca różnicowanie po transplantacji u owiec. Nat Med 2000; 6: 1282-1286
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Noishiki Y, Tomizawa Y, Yamane Y, Matsumoto A. Autokrynna angiogenna proteza naczyniowa z przeszczepem szpiku kostnego. Nat Med 1996; 2: 90-93
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
(9)
[hasła pokrewne: prosure, ile kosztuje badanie lekarskie do pracy, przychodnia rodzinna szczecin ]
[przypisy: usuwanie laserowe owłosienia cena, ektopia komorowa, olej śliwkowy ]