Dziedziczny rak jelita grubego ad 8

Jednak w wielu sytuacjach, nawet jeśli kryteria nie są spełnione, pojawienie się nowotworów związanych z dziedzicznym niepolipowatym rakiem jelita grubego, szczególnie w małych rodzinach, powinno zwrócić uwagę lekarza na możliwość dziedzicznego niepolipicznego raka jelita grubego, podobnie jak rak na bardzo wczesnym etapie wiek lub wiele raków u jednej osoby (ryc. 5). Częstość występowania i badania molekularne
Kiedy kryteria Amsterdam (tabela 1) są stosowane w celu ustalenia, jaka część wszystkich nowotworów jelita grubego jest spowodowana dziedzicznym brakiem polipowatości jelita grubego, szacunkowe wartości wahają się od do 6 procent.7,22, 2,3,62 Badanie molekularne wszystkich pacjentów z rakiem okrężnicy dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości jest teraz zarówno wykonalny, jak i pożądany. Takie badania przesiewowe sugerują, że ponad 3 procent wszystkich takich pacjentów ma dziedziczny niepolipiczny rak jelita grubego (ryc. 1). W jednym z badań średni wiek w chwili rozpoznania z dziedzicznym niepolipowatym rakiem jelita grubego rozpoznanym w badaniu przesiewowym molekularnym wynosił 54 lata; w badaniu wzięło udział kilku pacjentów w wieku powyżej 60 lat, a niektórzy mieli minimalny wywiad rodzinny na temat raka.22,23 Jeśli dalsze badania potwierdzą te ustalenia, wiek na początku może okazać się starszy niż średnia 45 lat w przypadkach stwierdzonych na podstawie kryteriów historii rodziny. Z tego powodu zalecamy, aby w każdym przypadku, gdy przeprowadzono badanie przesiewowe populacji, obejmowało ono wszystkich pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytu niezależnie od wieku i historii rodzinnej.
Analiza mutacji w genach naprawy-niedopasowania dostarczyła szacunkowej proporcji takich mutacji w rodzinach z historią zgodną z dziedzicznym rakiem jelita grubego bez polipowatości. Szacunki te wahają się od 40 do 80 procent dla rodzin spełniających kryteria Amsterdam I i od 5 do 50 procent dla rodzin spełniających kryteria Amsterdam II.62,63 Wśród takich rodzin, jak również w innych rodzinach, których historia jest zgodna z obecnością dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości, ale który nie spełnia tych formalnych kryteriów, niektóre rodziny nie będą nosić znanej mutacji powodującej niedopasowanie. Jest to zgodne z wyobrażeniami, że w takich rodzinach inne, jeszcze nieodkryte geny mogą być odpowiedzialne za zespół i że agregacja nowotworów może być spowodowana czynnikami środowiskowymi lub może być spowodowana przypadkiem.
Mutacje genów i linii germinalnych
Tabela 2. Tabela 2. Liczba różnych mutacji linii zarodkowych i polimorfizmów rozpoznanych u pacjentów z dziedzicznym nienawistnym rakiem jelita grubego. Dziedziczny, niepolipowaty rak jelita grubego spowodowany jest mutacją linii zarodkowej w którymkolwiek z genów naprawy niedopasowania wymienionych w Tabeli 2. W tym piśmie dwa geny, MLH1 i MSH2, stanowią prawie 90 procent wszystkich zidentyfikowanych mutacji. MSH6 odpowiada za prawie 10 procent, ale jego udział w typowym, w przeciwieństwie do mniej typowego dziedzicznego niepolipicznego raku jelita grubego, pozostaje jeszcze do ustalenia.30,31 Zazwyczaj wystarcza najpierw badanie pacjentów pod kątem MLH1 i MSH2, a następnie testowanie innych genów tylko wtedy, gdy mutacje nie występują w tych dwóch.
Ocena patogenności mutacji
Wszystkie zmiany kodowania genomowego są potencjalnie szkodliwe. Jednakże, w przeciwieństwie do mutacji nonsensownych (które tworzą kodon stop lub prowadzą do przesunięcia ramki) lub tych, które powodują nieprawidłowe splicing, mutacje missense (które prowadzą do substytucji aminokwasu) zwykle nie są uważane za a priori patogenne
[więcej w: wybielanie zębów zamość, grota solno jodowa, prosure ]
[hasła pokrewne: jak szybko zrzucić brzuch, climax control skład, przychodnia vitamed ]