Wielokrotne gruczolaki jelita grubego, klasyczna gruczolakowata polipowatość i mutacje linii germinalnej w MYH

Mutacje linii germinalnej w genie MYH z wycinaniem podstawy są związane z recesywnym dziedziczeniem wielu gruczolaków jelita grubego. Nowotwory osób dotkniętych chorobą wykazywały nadmierną liczbę somatycznych transwersji pary guanino-cytozynowej do pary tyminy-adeniny (G: C . T: A) w genie APC. Metody
Przeprowadziliśmy badania przesiewowe pod kątem mutacji MYH w linii płciowej u 152 pacjentów z mnogimi gruczolakami jelita grubego (od 3 do 100) i 107 probantami ujemnymi pod względem mutacji APC z klasyczną rodzinną polipowatością gruczolakowatą (> 100 gruczolaków). Podgrupy analizowano pod kątem zmian w powiązanych genach MTH1 i OGG1. Gruczolaki badano pod kątem somatycznych mutacji APC.
Wyniki
Sześciu pacjentów z gruczolakami mnogimi i ośmiu pacjentów z polipowatością miało bialleliczne warianty MYH linii zarodkowej. Stwierdzono obecność mutacji bzdetów i białek, a spektrum mutacji było bardzo podobne w obu grupach pacjentów. W nowotworach nosicieli mutacji biallelicznych wszystkie somatyczne mutacje APC były przejściami G: C . T: A. W grupie z mnogimi gruczołami około 1/3 pacjentów z więcej niż 15 gruczolakami miała bialleliczne mutacje MYH. W grupie polipowatej żaden pacjent z mutacjami w biallelicznej MTH nie miał ciężkiej choroby (> 1000 gruczolaków), ale u trzech wystąpiła choroba pozakrzonowa. Nie zidentyfikowano wyraźnie patogennych mutacji MTH1 lub OGG1.
Wnioski
Mutacje MYH w linii płciowej predysponują osoby do fenotypu recesywnego, licznych gruczolaków lub polipowatości coli. W przypadku pacjentów z około 15 lub większą liczbą gruczolaków jelita grubego – szczególnie, jeśli nie zidentyfikowano mutacji APC z zarodkami linii płciowych, a wywiad rodzinny jest zgodny z dziedziczeniem recesywnym – testy genetyczne Myc są wskazane do diagnozy i obliczenia poziomu ryzyka u krewnych. Opieka kliniczna nad pacjentami z biallelicznymi mutacjami MYH powinna być podobna do tej u pacjentów z klasyczną lub atenuowaną rodzinną gruczolakowatą polipowatością.
Wprowadzenie
Większość predyspozycji Mendla do guzów jelita grubego jest dominująca i obejmuje geny supresorowe. Niedawno Al-Tassan i wsp.1 opisali jedną rodzinę walijską z trzema dotkniętymi chorobą członkami i recesywnym dziedziczeniem wielu gruczolaków jelita grubego i raka. Guzy pacjentów miały nadmiar mutacji somatycznych polegających na zamianie pary tyminadeninowej na parę guanina-cytozyna (G: C . T: A) w genie gruczolakowatej polipowatości coli (APC), która jest typowa dla zmian spowodowany oksydacyjnym uszkodzeniem DNA. 2-7 Te uszkodzenia wytwarzają stabilny addukt guaniny 8-okso-7,8-dihydroksy-2 -deoksyguanozynę, która ma skłonność do zerwania z adeniną, co prowadzi do zaobserwowanej mutacji. Poziomy 8-okso-7,8-dihydroksy-2 -deoksyguanozyny są podwyższone w raku sutka, płuc i nerki. 8-11 Al-Tassan i wsp.1 przetestowali geny naprawcze oksydacyjnie dla zmian linii płciowej w rodzinie, którą studiowali. Stwierdzili, że osoby dotknięte chorobą nosiły dwa warianty missense, Y165C i G382D, w genie MYH z naprawą zasad. Jones i wsp. 12 następnie przetestowali 21 pacjentów w Wielkiej Brytanii, którzy mieli liczne gruczolaki i odkryli bialleliczne mutacje MYH u 7 z tych pacjentów, z których wszyscy byli pochodzenia walijskiego, indyjskiego lub pakistańskiego.
Produkty trzech ludzkich genów naprawy wycięcia, MTH1, OGG1 i MYH działają synergistycznie, aby zapobiec mutagenezie indukowanej przez 8-okso-7,8-dihydroksy-2 -deoksyguanozynę
[przypisy: chirurgia katowice, terapia uzależnień warszawa, acetilcisteina bexal ]
[hasła pokrewne: usuwanie laserowe owłosienia cena, ektopia komorowa, olej śliwkowy ]