Wpływ inhibitora 5-lipooksygenazy na astmę wywołaną przez zimne, suche powietrze ad

Zainspirowane objętości zostały określone przez zintegrowanie sygnału przepływu z pneumotachyografu umieszczonego przed wężownicami chłodzącymi. Natychmiastowe wyświetlanie graficzne objętości wdechowej pozwoliło pacjentom dopasować objętość oddechową i częstość oddechów do ustalonych celów. Wdechowe i wydechowe temperatury powietrza w jamie ustnej mierzono szybko reagującymi termoparami (Omega Engineering, Stamford, Connecticut). Odpowiedź na zimne, suche powietrze mierzono jako procentową zmianę FEV1 na każdym poziomie wentylacji w porównaniu ze średnią trzech pomiarów FEV1 wykonanych przed prowokacją. Wymiana ciepła oddechowego została obliczona zgodnie ze wzorem nakreślonym przez Deal i wsp.22 i została skorygowana o przeliczenie kilokalorii na kilodżuli (1 kcal = 4,184 kJ). Reaktywność na zimne, suche powietrze wyrażono jako interpolowaną wymianę ciepła oddechowego lub minutową wentylację wymaganą do wytworzenia 10, 15 lub 20 procentowego zmniejszenia FEV1 (odpowiednio PD10FEV1, PD15FEV1 i PD20FEV1) z krzywych log10 dawka-odpowiedź uzyskane jak opisano powyżej. W jednym przypadku, w dniu, w którym podawano placebo, FEV1 pacjenta spadło o więcej niż 10 procent po pierwszym poziomie wentylacji, a 10 procentowy spadek został obliczony zachowawczo jako oddechowa wymiana ciepła lub minutowa wentylacja na tym pierwszym poziomie wentylacji.
Eicosanoid Production ex Vivo
Aby ocenić skuteczność i swoistość hamowania 5-lipoksygenazy przez A-64077, dodaliśmy jonofor wapnia A-23187 (Biomol, Plymouth Meeting, Pa.) Do próbek krwi pełnej otrzymanych od naszych pacjentów przed i trzy godziny po podaniu A-64077 lub placebo. Aktywacja pełnej krwi za pomocą A-23187 powoduje uwalnianie kwasu arachidonowego i tworzenie leukotrienu B4 i tromboksanu B2, które są produktami odpowiednio szlaków 5-lipoksygenazy i cyklooksygenazy. A-23187, rozpuszczony w dimetylosulfotlenku, dodano do krwi żylnej leczonej heparyną otrzymanej od każdego pacjenta w celu uzyskania końcowego stężenia 50 .moli na litr. Jako kontrolę stosowano próbki zawierające tylko dimetylosulfotlenek. Próbki krwi inkubowano w 37 ° C przez 30 minut, a reakcje zatrzymano, umieszczając próbki na lodzie. Próbki odwirowano przy 1000 xg w 4 ° C przez 10 minut, a osocze oddzielono i przechowywano pod gazowym azotem w -70 ° C. W czasie testu 0,5-ml podwielokrotności plazmy rozmrażano, nakładano na wstępnie zwilżone wkłady C18 Sep-Pak (Waters, Milford, MA) i eluowano kolejno 5 ml wody, 5 ml heksanu i 2 ml metanol. Frakcję metanolową odparowano do sucha pod zmniejszonym ciśnieniem i temperaturą i ponownie przeprowadzono w stan zawiesiny w buforze radioimmunologicznym (RIA). Leukotriene B4 RIA (Amersham, Arlington Heights, IL) wykonano w sposób zaślepiony na tych wyekstrahowanych próbkach. Reakcja krzyżowa wynosiła 0,4% z 20-OH-leukotrienem B4 i 6-trans-leukotrienem B4 oraz mniej niż 0,05% reaktywności z leukotrienem C4, leukotrienem D4, 5-HETE, kwasem hydroksyheptadekatrienowym, tromboksanem B2, prostaglandyną F2., 6-keto -prostaglandyna F1. i kwas arachidonowy.
Tromboksan B2 został po raz pierwszy wyekstrahowany z osocza za pomocą wkładów Sep-Pak przepłukanych etanolem i wodą, a następnie wymywanych kolejno 20 ml wody, 20 ml etanolu i wody (15:85), 20 ml eteru naftowego i 10 ml mrówczanu metylu
[przypisy: baclofen polpharma, stomatologia rzeszów, piramida żywieniowa 2014 ]